top of page
Sonbaharda Sazlıkların Muhteşem Görüntüsü

What's on your mind?

In order to have a good time and say you're glad you came when you leave here, it will be advantageous for you to make plans in advance, do your research and communicate with the right people.

If you have any questions, you can call us or send us a message.

Tel: +9 0545 723 17 09  |  Email: info@igneadagezim.com

Mesajın Bize Ulaştı. En Kısa Sürede Seni Arayacağız.

Just Subscribe to Receive News from Us

Privacy and Security Policy

Gizlilik Kuralları, Site Kullanım Şartları ve İletişimler ile Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme

Değerli Müşterilerimiz, Üyelerimiz, Gizlilik Kurallarımız, İletişimler, Site Kullanım Şartları ve Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ile ilgili uygulamalarımız ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınız hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz. Şirketimiz Aydem Ada Turizm Tic. Ltd. Şti.ve http://igneadagezim.com/ Sitemizde üye-müşteri bilgilerinin gizliliği, korunması, işlenmesi-kullanımı, ticari elektronik iletişimler ve diğer hususlarda aşağıda cari esasları belirtilen Gizlilik Kuralları-Politikası ve Uygulama-Kullanım Şartları geçerlidir. Üyeler tarafından verilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre Şirketimiz veya ilgili kuruluşça sistemlerde ve internet altyapısında alınmıştır. Sitemizi kullanımlarınızda tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Şirketimiz’den bağımsız olarak ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşlarınca online olarak aranızda gerçekleştirilmektedir (Kredi kartı “şifresi” gibi bilgiler Şirketimiz tarafından görülmez ve kaydedilmez). Sitemize üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

Her halükarda gizliliklerinin korunması için gereken tedbirler alınmak ve kişisel verilerin işlenmesine dair tüm yasal ilkelere uygun olmak üzere; alışveriş, iletişim ve diğer her türlü kişisel olan-olmayan bilgileriniz Şirketimiz Aydem Ada Turizm Tic. Ltd. Şti.ve keza ortakları-iş ortakları, halefleri, servis sağlayıcıları-tedarikçileri ve bunların belirleyeceği üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından, aldığınız/ilgilendiğiniz ürünler ile ilgili müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkanlardan istifade edebilmeniz ve/veya bunlarla ilgili ticari-mali-hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve/veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken meşru menfaatler için gereken veya zorunlu olan durumlarda işlenebilecektir. Böylece, bahsi geçenlerce gerek yasal nedenlerle, gerek genel ve kişiye özel ürün-hizmet ve imkanlardan yararlandırılabilmeniz, gerek ise her türlü ürün-hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik işlemleri, bilgilendirmeleri ve uygulamaları yapılması amacı ile kişisel verileriniz, otomatik olan/olmayan yöntemlerle temin, devralınma, yasal azami süreler aşılmamak üzere öngörülecek süre ile yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilme, depolanma, muhafaza, elde edilebilir hale getirilme, kullanılma, güncellenme, değiştirilme, birleştirilme, yeniden düzenlenme, sınıflandırılma, açıklanma, paylaşım, (yurt içinde-dışına) aktarılma, transfer ve sair işlenmelere tabi tutulabilecek, kanunen zorunlu ise bazı uygulamalar için ayrıca izniniz de rica edilebilecektir.

Site’nin mobil versiyonu-aplikasyonunun (akıllı cihaz uygulamasının) kullanıldığı hallerde Üyelerin Şirketimize, bayileri ile anlaşmalı kuruluşlarına ait fiziki ve e-ticaret mağazaları-reyonları ile içinde yer aldıkları yapıları-siteleri ziyaretlerine ve buralardan alışverişlerine dair her türlü kişisel olan-olmayan bilgiler de (konum verileri, incelenen ürünler ve alışveriş konusu ürün-tutar bilgileri dahil) cihazlarında ilgili fonksiyonlar açık ise bluetooth ve kablosuz ağ bağlantılarından uygun teknik yöntemler ile alınabilir, yukarıdaki paragrafta belirtilen çerçevede anılan şirketler ve kuruluşlarca yurt içinde ve dışında işlenebilir, aktarılabilir.

Üyelerimiz ile, yine kanunlara uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, keza mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için Şirketimiz Aydem Ada Turizm Tic. Ltd. Şti. SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, (cihazınızda açık ise) bluetooth-diğer kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile sosyal, ticari ve sair elektronik iletişimler yapılabilir, Üyelerimize ticari elektronik iletiler gönderilebilir.

Sitemizden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları, kullanım, iletişim ve kişisel veri işlenme şartları geçerlidir; reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi, kullanım şartları ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan Şirketimiz sorumlu değildir.

Üyelerin Sitemizden veya Sitemizde link verilen diğer sitelerden edindikleri bilgiler, taraflarına elektronik iletişimi yapılan bilgilendirme, tanıtım ve reklamlar, keza her türlü öneriler çerçevesinde aldıkları kararlardan, bunlara göre yaptıkları her türlü işlem ve uygulama ile sonuçlarından Üyeler sorumludurlar. Üyelerin belirtilen suretler ile bilgilenmeleri ve/veya taraflarına yapılan iletişimler, bilgilendirmeler, tanıtım ve reklamlar neticesi bir ürün/hizmet satın alması söz konusu olursa anılan işlem ayrıca ve kanuni usulünce yapılacak tüketici sözleşmesine tabidir. Tüketici sözleşmesi kendi şartlarında ve tarafları arasında uygulanır. Sitemizden alışverişlerinizde, her işlem sırasında göreceğiniz sipariş ön bilgilendirme formu-mesafeli satış sözleşmesi şartları geçerli olacaktır.

Üyelerimiz arzu ettikleri her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin (yukarıda-aşağıda) belirtilen iletişim kanallarından Şirketimize ulaşarak kişisel veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya taraflarına ticari elektronik iletişimleri durdurabilirler. Üyenin bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya belirttiği kanallar için tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur (yasalara göre mümkün-gereken işlem ve iletişimler devam eder). Üye dilerse ayrıca, hukuken muhafazası gereken ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Üye isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler hakkında Şirketimize her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir. Böylece; isim, soy isim, rumuz, yaş, cinsiyet, medeni durum, yaşanılan bölge, eğitim düzeyi, ilgi alanları, kıyafetler dahil her türlü ürüne ilişkin alışveriş alışkanlığı-tercih, zevk ve beğeniler, fatura içerikleri, cep telefonu numarası, cihaz kodu, IP no-adresi, mail adresi ve konum verileri gibi kişisel bilgilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, hangi amaçla işleneceği ve kimlere hangi amaçla aktarılabileceği hususlarında tarafınıza böylece bilgi verilmesinin yanı sıra kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurt içinde ve dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, bilme ve tüm bu hususlarda bilgi talep etme haklarına, keza eksik veya yanlış işlenmiş olmaları halinde düzeltilmesini, kanuni şartlarına ve yöntemine uygun olarak silinmesini veya yok edilmesini ve bu durumun verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, ayrıca, bilgilerinizin otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğramanız halinde giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu, tüm bu konularda veri sorumlusu Şirketimiz Aydem Ada Turizm Tic. Ltd. Şti.. ‘a başvurabileceğinizi, bu başvuru-talepleriniz gereğinin yasal azami süreler içinde yerine getirileceğini (bilgilerin silinmesi veya yok edilmesi istendiğinde, aynı amacı sağlamak üzere kişiliğiniz belirlenebilir olmayacak şekilde anonimleştirilebileceğini) yahut hukuki gerekçesi tarafınıza açıklanarak kabul edilmeyebileceğini, bu takdirde kanuni mercilere başvurabileceğinizi, kanunen yapılması mümkün veya gereken veya yükümlü olunan kişisel veri işlenmelerinin ise her halükarda devam edeceğini bilgilerinize sunarız.

Sitemiz ile ilgili her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Şirketimizin anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Şirketimize aittir.

Şirketimiz yukarıdaki konularda ve müşteri-üyelerine sunacağı ürün, hizmet ve fırsatlarda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler Şirketimizce Siteden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur; tüm kampanyalar duyurulan şartlarına tabidir. Tüm bu konularda ek bilgi almak için Şirketimize danışabilirsiniz. Müşterilerimiz-üyelerimiz talep ve şikayetlerini şu iletişim kanallarından ulaşarak Şirketimize bildirebilir. Adres: Yeni Mahalle Demirköy Caddesi No: 49/D İğneada Demirköy Türkiye Telefon: +90545 723 17 09 E-mail: info@igneadagezim.com İnternet Adresi: http://www.igneadagezim.com/

Terms Rules Return and Cancellation Conditions

 • Prepayment and tour payment: In order to sign up for any İğneada Gezim Travel Agency tour, the entire tour fee must be paid 10 days before the tour.

 • Cancellation: All cancellations by the customer must be made in writing to İğneada Gezim Travel Agency. Cancellation and refund conditions:

 • 20 days before the tour: 100% refund

 • 10 days before the tour: 50% refund

 • 6 days and before the tour: 0% refund

 • For those who have to cancel 6 days before the tour, the remaining amount after expenses are deducted can be transferred as a credit to a different tour. In case of such a credit transfer, the customer must use this credit within 365 days.

 • Tour fees do not include flight tickets, special expenses, and alcoholic beverages, unless otherwise stated.

 • Unless stated otherwise, tour fees cover all accommodation, breakfast, meals specified in the tour program, professional guide services, transportation services most appropriate to the nature of the tour, tour package insurance and all soft drinks, water, tea and coffee costs for meals.

 • İğneada Gezim Travel Agency does not provide personal accident insurance. If you deem it necessary, please get your personal accident insurance.

 • All tools, equipment and materials you bring with you are entirely your responsibility.

 • On nature and adventure tours, you may be exposed to various weather conditions, you must bring appropriate clothing and dress and act according to the nature of the tour.

 • In nature and adventure tours, being in harmony with your guide and other members of the group is very important for the harmony of the tour and your safety.

 • If the guide deems it necessary, he may ask the participant to leave the tour or not to come to some tracks.

 • The guide has the right to change the program depending on the weather and group conditions at the time the tour takes place.

 • İğneada Gezim Travel Agency may change the program, hotel and guide for all its tours without prior notice, if deemed necessary.

Although İğneada Gezim Travel Agency has shown all necessary care, it prevents the start or continuation of the trip; may cancel or postpone the trip due to the fact that the final records do not reach the required number of passengers and/or adverse weather conditions, road obstacles, strikes, terrorism, fog, possibility of war, unforeseen technical issues and all these and similar force majeure reasons. In this case, the consumer has no right to compensation. If the consumer requests cancellation 20 days before the start of the tour, the entire amount paid will be refunded. If the consumer cancels the contract 10 days before the start of the tour, 50% of the trip fee will not be refunded to the consumer who wanted to cancel 6 days or before. For those who have to cancel 6 days in advance, the remaining amount after expenses are deducted can be transferred as a credit to a different tour. In case of such a credit transfer, the consumer must use the credit within 365 days. If deemed necessary, İğneada Gezim Travel Agency may cancel the tours it has announced or registered for, partially or completely, before the start of the service, provided that it notifies the Consumer. During the same period or during the service, the agency may change the names of the hotels within the scope of the service, the means of transportation and their departure locations, and the order of visits of the places specified in the program and shown as places to visit. If the consumer does not accept these changes and cancellations for justified reasons, he has the right to cancel his reservation and receive a refund of unconsumed service fees.

Distance Selling Agreement 

 • Preliminary Information and distance sales contract

 • 1. INFORMATION ABOUT THE SELLER Title: (Hereinafter referred to as "SELLER") Address: Telephone: Fax: E-mail address:

 • 2. INFORMATION ABOUT THE BUYER (“BUYER”) Name and Surname: Address: Phone: Email address:

 • Tour Type, Name, Number of Days, and Sales Price are as stated below. Tour: Description Quantity Price Including VAT Subtotal

 • Subtotal:

 • Tour Content and Conditions Aydem Ada Turizm Ticaret Ltd. Şti (Hereinafter referred to as "İğneada Gezim".) "CUSTOMER" who purchases tour service via http://www.igneadagezim.com/ agrees to comply with the rules below.

 • 1- The service and the scope of the service purchased by the CUSTOMER are clearly stated in these sales rules and on the web page where he made the purchase.

 • 2- CUSTOMER accepts that he has read the web page containing the qualifications of the service he has purchased and is informed.

 • 3- The CUSTOMER acknowledges that he accepts these accommodation sales rules on behalf of other persons who will participate in the trip with him, and that he is obliged to provide accurate information that will enable these persons to participate in the trip, such as name-surname, TR ID number, and the preliminary information provided to him and the website. He accepts that he is obliged and responsible to inform other participants about its content and that the tour information on the website is deemed to have been given to other participants.

 • 4- All responsibility regarding the baggage and its contents belongs to him/her; The CUSTOMER is obliged to follow and control the belongings he has with him, that İĞNEADA GEZİM or its employees have no legal and/or criminal liability for the lost, theft or missing items, and that he will not make any claims against İĞNEADA GEZİM and/or İĞNEADA GEZİM employees for the stated reasons. accepts.

 • 5- The customer, with his signature, declares that he is obliged to comply with the laws and practices governing the facility in which he will stay and the vehicle in which he will travel; will comply with the rules declared by the guide, facility, agency and transportation vehicle authorities regarding the service purchased, will not endanger the life and property safety/integrity of third parties, and will be responsible personally and in the first degree for all material/moral damages that may arise in case of endangering the life and property safety/integrity of third parties. accepts that he/she will be responsible, otherwise İĞNEADA GEZİM will not perform the service in question and therefore the CUSTOMER will not have the right to a refund.

 • 6- The CUSTOMER accepts that the cost of extra food and beverages, personal expenses and all goods and services other than defined services will be paid by the CUSTOMER outside the scope of the accommodation service purchased.

 • 7- He accepts that if he terminates his use of the service on the grounds that the service provided is defective, he will notify the İĞNEADA GEZİM official and the hotel he is staying in in writing about the reasons for termination, in accordance with his obligation to cooperate and act diligently, otherwise he will be deemed to have received and used the service.;

 • 8- CUSTOMER's fault, unexpected and unpreventable behavior of a third party, force majeure (adverse weather conditions, road obstacle, strike, terrorism, fog, possibility of war, unpredictable technical issues, etc.), İğneada Gezim's/agency/independent In cases where an unforeseen and unpreventable event occurs even though the service provider has taken all necessary care, the CUSTOMER will not be entitled to compensation.

 • 9- Prepayment and tour payment: Cancellation conditions: In order to be enrolled in any İĞNEADA GEZİM tour, the entire tour fee must be paid 10 days before the tour. Cancellation: All cancellations by the customer must be made in writing to İĞNEADA GEZİM. Cancellation and refund conditions: 20 days before the tour: 100% refund 10 days before the tour: 50% refund 6 days and before the tour: 0% refund

 • 10- After the performance of the service in question, if the relevant bank or financial institution does not pay the service fee to İĞNEADA GEZİM due to the allegation that the credit card used by the CUSTOMER to pay the accommodation fee is used unfairly and unlawfully by unauthorized persons in a way that is not due to the fault of İĞNEADA GEZİM, the CUSTOMER, will be responsible for the disputed service fee and any damages, together with the legal interest that will accrue from the date of reservation.

 • 11- If İĞNEADA GEZİM ceases to provide the service unfairly, İĞNEADA GEZİM refunds all payments made by the CUSTOMER until that day to the CUSTOMER within 14 days.

 • 12- CUSTOMER may transfer the service to a third party who meets the conditions by notifying it in writing or via a permanent data recorder up to 7 days before the start of the service. The transferee is responsible, together with the transferor, for the balance and all expenses arising from the transfer.

 • 13- If the CUSTOMER does not notify in writing that he will attend the service whose start he missed, İĞNEADA GEZİM has the right to cancel all reservations and services made on behalf of the CUSTOMER after 24 hours. In such cases, no refund will be made to the CUSTOMER.

 • 14- İĞNEADA GEZİM may cancel the tours it has announced or registered for, partially or completely, before the start of the service, provided that it notifies the CUSTOMER. In such a case, the service fee paid by the CUSTOMER will be paid within 14 days.

 • 15- If the CUSTOMER wishes, he/she can insure the costs of returning to the starting point in case of accident or illness, as well as the damages and treatment expenses arising from any accident, before the accommodation service begins, at his/her own expense.

 • 16- Since the contact information such as address, phone number and e-mail shared by the CUSTOMER during the purchase phase will be used for notifications, the CUSTOMER is responsible for not notifying the changes in the contact information.

 • 17- If the CUSTOMER is a minor; Depending on the rules of the accommodation facility, it may result that the person cannot benefit from the service without his/her parent or legal guardian. When such a situation arises, the cancellation conditions written in this document will come into effect. I accept the rules above.

bottom of page